Информация, която ни е нужна за да публикуваме Вашата оферта

* Име на фирма/компания (заглавие на фирмата) + снимка за фирмата - може лого или др.
* Информация за фирмата с няколко изречения – уникална информация
* Име на офертата + снимка
* Информация за продуктите/услугите, които предлагате
* Работно време – от понеделник/петък и събота/неделя
* Контактен имейл за връзка
* Телефон за връзка
* Адрес – улица и номер, това е нужно, за да заложим карта и координати в Google.